Polepšovna ROD: Tradice a prokazatelné výsledky od roku 1991

Tresty

Tento dokument je nedílnou součástí dokumentu "Řád polepšovny ROD".

Veškeré prohřešky, přestupky a chyby, jichž se dívka dopustí, budou potrestány.

Rozhodnutí, zda nastal důvod k trestu, přísluší pouze vychovateli.

Druh, velikost, intenzita a způsob provedení trestu odpovídá míře a závažnosti provinění.

Rozhodnutí o míře a závažnosti provinění přísluší pouze vychovateli.

Vykonání trestu je zcela v pravomoci vychovatele.

Jakékoli maření výkonu trestu dívkou bude potrestáno novým trestem.

Vychovatel má právo aplikovat na dívku jakýkoli z trestů uvedených v tomto dokumentu či jejich kombinaci

Dívka je povinna podrobit se stanovenému trestu v plném rozsahu.

Po skončení trestu může být dívce uloženo sepsat krasopisně "Hlášení o trestu".

Dívka je povinna přijmout trest zdvořile, bez stížností, obhajob, proseb a jakéhokoli odporu.

Jakýkoli pokus vyhnout se či zmírňovat oznámený trest, naznačování že je trest nezasloužený, odpor, protesty, jakýkoli náznak vzdoru, rozmrzelost či nasupenost, jakékoli maření výkonu trestu mají za následek, zcela dle uvážení vychovatele, zvýšení trestu či nový trest.

Druhy trestů

Tresty varovné

Jsou udíleny průběžně za ty nejjemnější odchylky a provinění. Jsou určeny pouze k upozornění dívky na její prohřešek a většinou jsou úvodem k dalšímu potrestání. Jedná se o běžná napomenutí a peskování, případně procedury působící na psychiku dívky.

Tresty poziční

Dívka jest nucena setrvávat v definované pozici po stanovenou dobu. Pozice mohou být voleny od postojů klasických, přes polohy různým způsobem namáhavé až po bolestivé. Krom fyzických účinků je u mnoha poloh nezanedbatelný účinek psychický, cílený na stud dívky. Může být využito speciálního zařízení a vybavení. Důraz kontroly je kladen především na přesnost provedení. Jakékoli odchylky v přesnosti provedení jsou dále trestány

Tresty výpraskem

Krom výslovně uvedených výjimek a v případě základních varovných výprasků se udílení výprasků řídí dle sekce "Pravidla pro udílení výprasků".

Výprasky základní dělíme na varovné (lehčí výprask na zadek a stehna, možno i přes prádlo, většinou se neřídí dle dokumentu "Pravidla pro udílení výprasků"), měkké (5 až 10 ran přes prádlo či na holý zadek a stehna) a tvrdé (10 a více ran na holý zadek a stehna). Výprasky zostřené vycházejí ze základních výprasků, pomocí pozice, nástroje, speciálních pomůcek a procedur, postupu provedení či změny místa, které je trestáno umocňují a znásobují jejich efekt a účinek.

Tresty studem a ostatní tresty

Slouží k vyvolávání studu, strachu a napětí, nutí dívku překonávat zábrany, stud a vžitá společenská pravidla jako projev poslušnosti. Volba postupu závisí na každé jednotlivé osobnosti. Některé z těchto trestů lze aplikovat i dlouhodobě v průběhu lekce.

Pravidla pro udílení výprasků

 1. Výprasky jsou udíleny přes zadek a stehna, není-li stanoveno jinak.
 2. Vychovatel má právo vykonat trest výpraskem nástrojem dle vlastního uvážení.
 3. Počet ran závisí na míře přestupku a na uvážení vychovatele.
 4. Výprask o vyšším počtu ran bude rozdělen do více sekvencí s přestávkou.
 5. Trestaná je povinna o určený výprask po vyzvání poprosit.
 6. Trestaná je povinna po vyzvání sama přinést určený trestný nástroj položený na dlaních, není-li stanoveno jinak.
 7. Trestaná je povinna po vyzvání zaujmout pozici určenou k výprasku a dle pokynů upravit či odstranit oděv, není-li stanoveno jinak.
 8. Trestaná je povinna sama si počítat rány, není-li stanoveno jinak.
 9. Pokud se trestaná při počítání splete či pokud jí není rozumět, začíná výprask od začátku.
 10. Trestaná je povinna v průběhu výprasku setrvat v určené pozici, uhýbáním, kroucením-se, uvolněním oděvu, krytím se rukama či žádným jiným způsobem nesmí průběhu exekuce bránit.
 11. Trestaná je povinna po ukončení výprasku setrvat v pozici až do oznámení o ukončení trestu.
 12. Po ukončení trestu je trestaná povinna trestajícímu za výprask poděkovat, slíbit, že si z výprasku vezme ponaučení a políbit trestajícímu ruku, či nástroj, kterým byla vyplacena, není-li stanoveno jinak.
 13. Trestaná je povinna po vyzvání uklidit nástroj na místo, není-li stanoveno jinak.
 14. Trestaná si po výprasku si nesmí třít místa, na něž byla bita.